Bài viết chuyên khảo

Sơ lược khiếu nại liên quan đến tốc độ và nhiên liệu tiêu thụ trong hình thức thuê tàu định hạn new

Khiếu nại về tốc độ và nhiên liệu tiêu thụ cho phép Người thuê tàu khấu trừ từ tiền thuê tàu với thời gian và nhiên liệu tiêu thụ vượt mức khi thực hiện một hành trình. Tuy nhiên, khiếu nại này không tương đương với việc off-hire tàu vì cách thức tính toán có thể dẫn tới những kết quả khác nhau (cần nhớ rằng tàu chỉ bị off-hire nếu tốc độ không đạt do nguyên nhân được liệt kê trong điều khoản "off-hire" của hợp đồng thuê tàu).   Khi xem xét những khiếu nại này, cần kiểm tra:   Bước 1: Kiểm tra hợp đồng thuê tàu.   1. Sự bảo đảm từ Chủ tàu...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container