Email điện thoại công ty
Email điện thoại công ty Email điện thoại công ty

H& tên

Chức danh

Số điện thoại

Địa chỉ Email

Ô. Bùi Việt Hoài

Chủ tịch HĐQT

84-225.3731034

Hoaibv@vosco.vn

Ô. Cao Minh Tuấn

Tổng Giám đốc

84-225.3731952

Tuancm@vosco.vn

Ô. Lê Việt Tiến

Phó TGĐ

84-225.3733839

Tienlv@vosco.vn

Ô. Lâm Phúc Tú

Phó TGĐ

84-225.3731944

Tulp@vosco.vn

Ô. Nguyễn Quang Minh

Phó TGĐ

84-225.3732628

Minhnq@vosco.vn

Ô. Nguyễn Hoàng Dũng

Phó TGĐ

84-28.38293121

Dungnh@vosco.vn

Văn phòng Đảng ủy

 

84-225.3731965

Vpdu@vosco.vn

Văn phòng Công đoàn

 

84-225.3731037

Vpcd@vosco.vn

 Ô. Đỗ Thanh Ngọc

TP. Khai thác tàu hàng khô số 1

84-225.3731987

Dry@vosco.vn

 Ô. Trần Đình Thắng

TP. Khai thác tàu hàng khô số 2

84-225.3731941

Handy@vosco.vn

Ô. Trần Văn Đăng

TP. Vận tải dầu khí

84-225.3731853

Tanker@vosco.vn

Ô. Nguyễn Việt Hùng

TP. Vận tải Container

84-225.3733580

Container@vosco.vn

Ô. Chế Quang Tuấn

TP. Kỹ thuật

84-225.3829823

Tech@vosco.vn

Ô. Vũ Mạnh Quân

TP. Kỹ thuật tàu dầu

84-225.3731951

Tankertech@vosco.vn

Ô.  Hoàng Hữu Hùng

TP. Vật tư

84-225.3731078

Material.spl@vosco.vn

Ô. Nguyễn Bá Trường

TP. Tài chính- Kế toán

84-225.3731946

Finance@vosco.vn

Ô. Nguyễn Lâm Đông

TP. Tổ chức- Tiền lương

84-225.3731036

Tctl@vosco.vn

Ô. Hoàng Tuấn Hải

PTP.PT. Hàng hải

84-225.3731991

Maritime@vosco.vn

 Ô. Đặng Hồng Trường

TP. Kế hoạch đầu tư

84-225.3731033

Pid@vosco.vn

Ô. Trần Hùng Nam

TP. Hành chính

84-225.3731090

Admi@vosco.vn

Ô. Trần Văn Lễ

PTP.PT. Phòng Tin học

84-225.3731003

icc@vosco.vn

Ô. Nguyễn Mạnh Cường

TP. TT Bảo vệ- Quân sự

84-225.3731957

Isd@vosco.vn

Ô. Nguyễn Đức Minh

TB. Q.Lý AT-CL (SQM)

84-225.3853595

Ism@vosco.vn

Ô. Dương Ngọc Châu

Phó Giám đốc VCC

84-225.3829301

Vcc@vosco.vn

Ô. Đỗ Ngọc Hoài

Giám đốc VMTC

84-225.3733118

Vmtc@vosco.vn

Ô. Đỗ Ngọc Hoài

Giám đốc VCSC

84-225.3731082

Vcsc@vosco.vn

Ô. Nguyễn Phúc Thắng

Giám đốc VTSC

84-225.3823793

Vtsc@vosco.vn

 Ô. Phạm Đoàn Long

Giám đốc VOSAL

84-225.3731441

Vosal@vosco.vn

Ô. Vương Mạnh Linh

Giám đốc VOMASER

84-28.38214676

Vomaser@vosco.vn

Chi Nhánh

P.I.C

 

 

Hà Nội

Ô. Đặng Hồng Trường

84-24.39422719

Voscohn@vosco.vn

Hồ Chí Minh

Ô. Nguyễn Hoàng Dũng

84-28.38293121

Cnhcm@vosco.vn

Cần Thơ

Ô. Phạm Văn Chung

84.710.3821827

Voscocantho@vosco.vn

 

 

 

 

 

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container