Hiển thị 1-28 của 28 kết quả.
NoHọ tênChức vụĐiện thoạiEmail
1Ô. Bùi Việt HoàiChủ tịch HĐQT84-225.3731034Hoaibv@vosco.vnO Bui Viet HoaiobuiviethoaiOBVHChu tich HDQTchutichhdqtCtH
2Ô. Cao Minh TuấnTổng Giám đốc84-225.3731952Tuancm@vosco.vnO Cao Minh TuanocaominhtuanOCMTTong Giam doctonggiamdocTGd
3Ô. Lê Việt TiếnPhó TGĐ84-225.3733839Tienlv@vosco.vnO Le Viet TienoleviettienOLVTPho TGDphotgdPT
4Ô. Lâm Phúc TúPhó TGĐ84-225.3731944Tulp@vosco.vnO Lam Phuc TuolamphuctuOLPTPho TGDphotgdPT
5Ô. Nguyễn Quang MinhPhó TGĐ84-225.3732628Minhnq@vosco.vnO Nguyen Quang MinhonguyenquangminhONQMPho TGDphotgdPT
6Văn phòng Đảng ủy84-225.3731965Vpdu@vosco.vnVan phong Dang uyvanphongdanguyVpDu
7Văn phòng Công đoàn84-225.3731037Vpcd@vosco.vnVan phong Cong doanvanphongcongdoanVpCd
8Ô. Đỗ Thanh NgọcTP. Khai thác tàu hàng khô số 184-225.3731987Dry@vosco.vnO Do Thanh NgocodothanhngocODTNTP Khai thac tau hang kho so 1tpkhaithactauhangkhoso1TKtthks1
9Ô. Trần Đình ThắngTP. Khai thác tàu hàng khô số 284-225.3731941Handy@vosco.vnO Tran Dinh ThangotrandinhthangOTDTTP Khai thac tau hang kho so 2tpkhaithactauhangkhoso2TKtthks2
10Ô. Trần Văn ĐăngTP. Vận tải dầu khí84-225.3731853Tanker@vosco.vnO Tran Van DangotranvandangOTVDTP Van tai dau khitpvantaidaukhiTVtdk
11Ô. Nguyễn Quang MinhTP. Vận tải Container84-225.3733580Container@vosco.vnO Nguyen Quang MinhonguyenquangminhONQMTP Van tai ContainertpvantaicontainerTVtC
12Ô. Chế Quang TuấnTP. Kỹ thuật84-225.3829823Tech@vosco.vnO Che Quang TuanochequangtuanOCQTTP Ky thuattpkythuatTKt
13Ô. Vũ Mạnh QuânTP. Kỹ thuật tàu dầu84-225.3731951Tankertech@vosco.vnO Vu Manh QuanovumanhquanOVMQTP Ky thuat tau dautpkythuattaudauTKttd
14Ô. Hoàng Hữu HùngTP. Vật tư84-225.3731078Material.spl@vosco.vnO Hoang Huu HungohoanghuuhungOHHHTP Vat tutpvattuTVt
15Ô. Nguyễn Bá TrườngTP. Tài chính- Kế toán84-225.3731946Finance@vosco.vnO Nguyen Ba TruongonguyenbatruongONBTTP Tai chinh- Ke toantptaichinh-ketoanTTcKt
16Ô. Đặng Hồng TrườngTP. Nhân sự thuyền viên84-225.3731036Tctl@vosco.vnO Dang Hong TruongodanghongtruongODHTTP Nhan su thuyen vientpnhansuthuyenvienTNstv
17Ô. Vũ Trường ThọPTP.PT. Kế hoạch tổng hợp84-225.3731033Pid@vosco.vnO Vu Truong ThoovutruongthoOVTTPTP PT Ke hoach tong hopptpptkehoachtonghopPPKhth
18Ô. Trần Hùng NamTP. Hành chính84-225.3731090Admi@vosco.vnO Tran Hung NamotranhungnamOTHNTP Hanh chinhtphanhchinhTHc
19Ô. Nguyễn Đức MinhTP.An toàn hàng hải84-225.3853595Ism@vosco.vnO Nguyen Duc MinhonguyenducminhONDMTP An toan hang haitpantoanhanghaiTAthh
20Ô. Lê Thanh HảiVCC84-225.3829301Vcc@vosco.vnO Le Thanh HaiolethanhhaiOLTHVCCvccV
21Ô. Lâm Phúc TúGiám đốc VMTC84-225.3733118Vmtc@vosco.vnO Lam Phuc TuolamphuctuOLPTGiam doc VMTCgiamdocvmtcGdV
22Ô. Đặng Hồng TrườngGiám đốc VCSC84-225.3731082Vcsc@vosco.vnO Dang Hong TruongodanghongtruongODHTGiam doc VCSCgiamdocvcscGdV
23Ô. Nguyễn Phúc ThắngGiám đốc VTSC84-225.3823793Vtsc@vosco.vnO Nguyen Phuc ThangonguyenphucthangONPTGiam doc VTSCgiamdocvtscGdV
24Ô. Phạm Đoàn LongGiám đốc VOSAL84-225.3731441Vosal@vosco.vnO Pham Doan LongophamdoanlongOPDLGiam doc VOSALgiamdocvosalGdV
25Ô. Vương Mạnh LinhGiám đốc VOMASER84-28.38214676Vomaser@vosco.vnO Vuong Manh LinhovuongmanhlinhOVMLGiam doc VOMASERgiamdocvomaserGdV
26Chi NhánhP.I.CChi NhanhchinhanhCNP I CpicPIC
27Hồ Chí MinhÔ. Bùi Văn Kiệm84-28.38293121Cnhcm@vosco.vnHo Chi MinhhochiminhHCMO Bui Van KiemobuivankiemOBVK
28Cần ThơÔ. Phạm Văn Chung84.710.3821827Voscocantho@vosco.vnCan ThocanthoCTO Pham Van ChungophamvanchungOPVC

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container